Diş Bakımının Sağlanması

Genel Tedavi Kuralları

1990 Engelli Amerikalılar Yasası

Engelli Amerikalılar Yasası, dental servisleri de içeren servislere ulaşma ve iş arayan engelli bir insana ayrımcılık yapılmasına engel olan federal bir yasadır. Kanun, 1990’ da yürürlüğe girmiştir. Bu yasanın 3. Başlığının altında, özel bir diş hekimliği muayenehanesi, halkla uyumlu bir yer olarak kabul edilmektedir. 26 Ocak 1992’ den itibaren, bu yasa diş hekimlerinin engelli insanlara hizmet etmesini istemektedir.

Engelli Amerikalılar Yasası’ na göre, aşağıdaki bireyler bir engele sahip olarak görülürler:

 • majör hayat aktivitelerinden bir veya daha fazlasını tamamıyla sınırlayan fiziksel veya zihinsel bozukluğu olan bir insan ( felç, multiple skleroz, mental retardasyon, spinal kord yaralanmaları )
 • herhangi bir bozukluk hikayesi olan ( alkolizm hikayesi, zihinsel veya duygusal bir hastalık geçirmiş ancak şu anda bu bozukluları bulunmayan bir insan.)
 • gerçekten engelli olmayan, ancak bir bozukluğa sahip olduğu farz edilen bir insan (mental retardasyon veya mental hastalığa sahip olan bireyler sınıflandırılamamıştır)

Eğer engel kolaylıkla gözükmüyor ve kişi de sizi engelli olduğu konusunda bilgilendirmezse, düzenlemeleri yapmak zorunda değilsiniz.

Bu, özel muayenehanede çalışan diş hekimi için ne anlama gelmektedir?

 • Yasa sizin engelli hastayı engelli olmayan hasta ile aynı temelde tedavi etmenizi gerektirmektedir. Eğer engelli hastanın , engelli olmayan bir hastayı refere ettiğiniz gibi bir prosedüre ihtiyacı varsa, legal olarak engelli hastayı da refere edebilirsiniz.
 • Bu aşamaların gerçekleştirilmesi “aşırı yük” halini almadığı ya da servisin doğasını temelde değiştirmediği sürece engelli kişilerin muayenehanenize erişimini kolaylaştıracak mantıklı değişiklikler yapmak zorundasınız.
 • Ya işitme bozukluğu olan hastalar? Yasa, sizden anlatacaklarınızı onların anlayabileceği bir yolla iletişim kurmanızı istemektedir. Yazılı notlar, resimler ve modeller kullanabilirsiniz. En iyi uygulama, hastanın hangi yolla iletişim kurulmasını istediğinin öğrenilmesi olabilir. Bazı zamanlar, işaret dili çevirmeni uygun olabilir. Bir çevirmen kiralamak zorunda değilsiniz. Bir aile üyesi veya toplum servis organizasyonu bu servisi sağlayabilir. Sağır bir insan ile iletişim kurmak için, telefon nakil sistemini kullanabilirsiniz; bilgi için yerel telefon şirketinizle ilişki kurun. Yasa, engelli hastalara ilave yük binmesini engeller.
 • Yasa kapsamında, engelli insanların servis hayvanlarını ofisinizin içine sokmasına izin vermek zorundasınız, ancak gereksiz ise operasyon odasına sokmak zorunda değilsiniz.
 • Eğer engelli insan diğerlerinin sağlık veya güvenliğine karşı “ direkt tehdit edici ”
 • ( özel prosedürler kullanılarak elimine edilemeyecek önemli bir risk taşıyorsa ) bir özelliğe sahipse bu insanın muayenehanenize girişini reddedebiliriniz. Örneğin agresif bir hasta genel anestezi altında tedavi edilmelidir.

Ofisin girilebilirliği ve düzeni

Açıkça, fiziksel engellilere dental bakım sağlanması için muayenehaneye fiziksel girilebilirlik şarttır. Tekerlekli sandalye rampaları gibi, girilebilirliği sağlamak konusundaki başarısızlıklar ayrımcılık olarak algılanır.

Mimari dizaynda:

 • kaldırım, yaya yolu ve park yeri ile ilgili kolaylıklar,
 • giriş rampaları, tırabzanlar, koridorlar ve asansörler,
 • kapı genişliği ve kapı eşiğinin yüksekliği,
 • kapı direnci veya açma kolaylığı,
 • kapı etrafında tekerlekli sandalyenin manevra yapabileceği uygun alan ve asansör girişi,
 • zemin yüzeyi, halı ve kilimler,
 • telefonla ilgili kolaylıklar,
 • su içme cihazı,
 • bekleme odası kolaylıkları, resepsiyon odasının dizaynı, mobilya stili ve aydınlatma,
 • operasyon odası dizaynının tekerlekli sandalye transferine izin verecek şekilde olması gerekmektedir

Eğer muayenehanenizi yeniden şekillendiriyorsanız, yenilenmiş alanı engelli hastaların girişine hazır hale getirmelisiniz. Eğer yeni bir muayenehane inşa ediyorsanız, o zaman ofisin giriş dizaynı ADA’ nın kurallarını karşılayacak tarzda olmalıdır.

İletişim

İletişim, sözlü ifadeyi olduğu kadar yüz ifadesi ve vücut dilini de içerir. Hekim ile hasta arasında bağ kurulmasına yardım edecek mevcut tüm teknikler kullanılmalıdır.
Engelli bir insan ile iletişimin ilk kuralı, direkt olarak hastaya hitap etmektir. Hastaya bilgi verilemediği ancak hastanın tartışmaya dahil edilmesinin gerekli olduğu durumlarda bir bakıcı, aile üyesi veya bir arkadaşının orada hastaya bilgi vermek için hazır bulunması gerekmektedir.
Engelli insanlar günlük hayat aktivitesi, mobilite veya spesifik hizmetlerle ilgili yardıma ihtiyaç duyabilirler. Diş hekimi bu ihtiyaçları hasta ve hasta bakıcısı ile tartışmalı ve ihtiyaca göre yardım sağlamalıdır.

Hastanın değerlendirilmesi

Tüm hastalardan tam detaylı bir medikal hikaye alınmalıdır. Bu; asıl şikayet, mevcut hastalığın hikayesi, geçmiş medikal hikaye, sistemlerin özeti, aile ve sosyal hikaye ve tam bir dental hikayeden oluşur. ( Bazı hastalar istenen bilgiyi veremeyebilir ; bakıcı, aile üyeleri veya hastanın doktoru yardımcı olabilir .) Eğer gerekli ise laboratuvar sonuçları da istenmelidir.

Hastanın mental statüsü veya entelektüel fonksiyonlarının derecesinin tespiti, hasta ile uygun iletişim kurmak açısından önemlidir. Ayrıca uygun legal bir rıza formu sağlanması için hastanın yeterliliğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Medikal konsültasyon

Hastanın doktoru ile konsültasyonda:

 • dental ve medikal tedavinin zamanlama ve sıralaması,
 • hastanın fiziksel ve mental engelleri,
 • kısıtlayıcıların veya sedasyon kullanımı
 • genel anestezi,
 • potansiyel ilaç etkileşimleri,
 • mental yeterlilik,
 • antibiyotik profilaksisi göz önünde bulundurulmalıdır

Bilgilendirici rıza formu

Tüm hastaların veya onların yerine başka birilerinin dental tedavi için uygun bir Bilgilendirici rıza formu vermeleri gerekmektedir. Bilgilendirici rıza formu eyalet yasaları ile uyum içinde olmalı ve:

 • oral hastalık prosesinin doğasını ve bunun vücudun diğer sistemleri üzerindeki etkisini
 • önerilen dental tedavinin temelini
 • mevcut tedavi alternatiflerini
 • tedavi edilmemenin sonuçlarını
 • muhtemel komplikasyonlar ve yan etkilerini içermelidir

Rıza genellikle yasal olarak yeterli olan hastadan veya yasal olarak yeterli olmayan hastanın yasal koruyucusundan alınır. Doğal veya evlatlık edinen aileler, hastaların sadece küçük bir bölümü için rıza gösterebilir ancak zihinsel olarak yetersiz ve yasal yaşa ulaşan bireylere, aileler bir mahkeme tarafından vasi atanmadığı takdirde rıza gösteremez. Tüm tedaviler için legal Bilgilendirici rıza formu gereklidir. Bir bireyin belli aktivitelere rıza gösterecek yeterliliğinin olup olmadığının anlaşılması için bir tanımlama yapılmasına gerek vardır. Eyalet yasaları rızanın koruyucu avukatlar gibi atanmış temsilcilerden alınmasına izin verebilir. Sözlü olarak iletişim kuramayan bir hastaya legal olarak bir çok farklı yoldan Bilgilendirici rıza formu sağlanabilir.

Eğer bakıcının rızasının geçerliliği ile ilgili bir şüphe varsa, yasal konsültasyon istenmelidir.

Bu kurallar Bilgilendirici rıza formunun standartlarını kurmak için tasarlanmamıştır ancak bunlar kullanıcının rıza formunun önemi konusundaki bilincini arttırmaya yöneliktir.

Bakımın Düzenlenmesi

Dişsel tedavi hastanın böbrek diyalizi, fiziksel terapi, rehabilitasyon terapisi ve psikoterapi gibi aldığı diğer terapilerle koordinasyon içinde olmalıdır.

Diş hekimi, hemşire, sosyal uzman veya destek koordinatörü, psikolog ve doktor gibi hastanın diğer sağlık sağlayıcıları ile, konsültasyon aracılığı ile bakımı düzenleyebilir. Örneğin, bazı hastalar için tedavi öncesi ve sonrasında vital bulgulara ihtiyaç duyulabilir. Eğer endike ise, ilk yardım doktoru öngörülen tedavi planı ve sonucunda gelişebilecek komplikasyonlarla ilgili olarak bilgilendirilmelidir. Ayrıca doktor ile ilaçlar, sedasyon, genel anestezi ve özel kısıtlayıcı koşullarla ilgili konsültasyon yapılmalıdır.

Finansal Konular

Engelli bir insana diş tedavisi hizmetinin sağlanmasında en sık karşılaşılan engel finansal kaynakların yetersizliğidir. Ayrıca bu problem tedavi planında bir uzlaşmayı mecburi kılar.

Sıklıkla, dental servislerin ödeme kaynağı Sağlık Sigortasıdır ; servislerin sahası sınırlandırılmıştır ve yaş limitasyonları mevcuttur. Bir çok eyalette erişkinler engellerine bakılmaksızın bu servislerden yararlanamazlar.

Araştırılması gereken potansiyel bağış kaynakları aşağıdakileri içerir:

 • Medicaid
 • Medicaid Muafiyet Programı
 • Ek Güvenlik Geliri
 • Sosyal Güvenlik Engelli Sigortası
 • Eyalete bağlı ya da yerel Gelişimsel Engelliler Konseyleri
 • Hukuksal ve kamusal destek kuruluşları
 • Özel vakıflar
 • Dinsel ve kardeşlik grupları
 • Hastanın akrabaları
 • Ebeveynin diş sigortası

Dental bakımın kabul edilebilir ve karşılanabilir olduğu yerler:

 • halk sağlığı klinikleri
 • enstitülerin diş hasta klinikleri
 • bölgesel tedavi merkezleri
 • hastaneler
 • diş hekimliği okulları

Bir çok engelli birey; dental servisler için kaynak sağlanması konusunda kendilerine yardımcı olabilecek sosyal çalışmacı, destek koordinatörü veya vaka çalışanına sahiptir.

başa dön